Sagi KAR143

2/10°C, installation type - table, dimensions: 1420x330x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR147V

2/10°C, installation type - table, dimensions: 1420x370x460 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR167

2/10°C, installation type - table, dimensions: 1600x370x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR203

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2070x330x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR207

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2070x370x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR207V

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2070x370x460 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR253

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2590x330x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR253V

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2590x330x460 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR257

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2590x370x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KAR257V

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2590x370x460 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

Sagi KC8Q

volume: 490 l, 14/16°C, installation type - floor standing, dimensions: 805x645x1840 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.57 kW

Sagi KC8QL

volume: 490 l, 14/16°C, installation type - floor standing, dimensions: 805x645x1840 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.57 kW

Sagi KP8QL

volume: 490 l, 2/10°C, installation type - floor standing, dimensions: 805x645x1840 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.6 kW

'Sagi Витрина холод.настольная sagi kar 143v'

2/10°C, installation type - table, dimensions: 1420x330x460 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

'Sagi Витрина холод.настольная sagi kar 147'

2/10°C, installation type - table, dimensions: 1420x370x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

'Sagi Витрина холод.настольная sagi kar 163'

2/10°C, installation type - table, dimensions: 1600x330x260 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

'Sagi Витрина холод.настольная sagi kar 167v'

2/10°C, installation type - table, dimensions: 1600x370x460 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

'Sagi Витрина холод.настольная sagi kar 203v'

2/10°C, installation type - table, dimensions: 2070x330x460 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.22 kW

'Sagi Шкаф остров. sagi kp8q'

volume: 490 l, 2/10°C, installation type - floor standing, dimensions: 805x645x1840 mm, mains power: 230 V, 50/60 Hz, 0.6 kW